Programmets upplägg

 Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vilkas innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i astronomi. Matematiska metoder tillämpas för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Under den andra terminen ges också inblick i astronomi. Under det tredje året inriktas studierna mot astronomi.

För tillträde till programmets tredje år krävs lägst betyget E på minst 75% av kurserna inom programmets två första år.

Mål

För kandidatexamen med huvudområdet astronomi skall studenten visa:
- goda kunskaper och förståelse i fysik och astronomi, inbegripet kunskap om ämnenas vetenskapliga grund,
- goda kunskaper om tillämpliga metoder inom fysik och astronomi.
- fördjupade kunskaper inom astronomi samt vara orienterad om aktuella forskningsfrågor,
- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar inom fysik och astronomi,
- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom området i dialog med olika grupper,
- sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom astronomi,
- förmåga att inom fysik/astronomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- insikt om fysikens och astronomins roll i samhället och om människors ansvar för hur kunskaper i dessa ämnen används,
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och behov att utveckla sin kompetens inom astronomi.

Kurser 

Kurser i kandidatprogrammet 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i

Nya betygssystemet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Gamla betygssystemet: Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Anmälan

Ansökan sker via antagning.se. Se också informationen i Stockholms universitets utbildningskatalog.
Från och med hösten 2011 inför Sverige anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES/Schweiz.

Kontakt

För mer information, kontakta studentexpeditionen för astronomi
eller studievägledare.
Kontaktuppgifter till studentservice