Minnesord av Anders Telenius, Oikos

För mindre än en vecka sedan nåddes många svenska ekologer med bestörtning av beskedet att Professor Birgitta Tullberg hastigt gått bort. Förlusten av en av Sveriges främsta forskare i gränslandet mellan evolutionär ekologi, beteendeekologi och humanetologi är tung. Svenska föreningen Oikos sörjer Birgitta som den kvicktänkta och karismatiska kvinna hon var, men även som en viktig länk i kedjan av framgångsrika forskare och ambassadörer för vår vetenskap. Hon uppvisade en ovanligt stor bredd i valet av studieobjekt och frågeställningar som omfattade rent ekologiska, evolutionära och fylogenetiska studier av såväl insekter och deras värdväxter som fåglar och däggdjur inklusive människan. Hon lyckades kombinera en mycket medveten framtoning som elegant och världsvan, med stor kapacitet i samband med fält- och laborativ verksamhet och var även framgångsrik som administratör inom Stockholms universitet där hon vid sin bortgång och även tidigare periodvis upprätthöll prefektskapet vid moderinstitutionen.

Birgitta Tullberg var vid sidan av arbetet vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet sedan lång tid verksam som en trogen och initiativrik deltagare i, och arrangör av våra konferenser, möten och andra aktiviteter samt deltog i styrelsearbetet - framför allt under det senaste decenniet som vår nuvarande representant inom Nordiska föreningen Oikos. Tomrummet efter Birgitta kommer kanske så småningom att fyllas av generationer av nya ekologer, men kan givetvis aldrig helt mildra sorgen hos hennes efterlämnade make och två vuxna barn.

- Anders Telenius

______________________________________________________________________________________________

Minnesord av Anders Karlhede, vicerektor vid Stockholms universitet

Vänner,
Jag har ett sorgebud att förmedla. Birgitta Tullberg har den 6 oktober hastigt lämnat oss.
Jag lärde känna Birgitta när hon var ledamot i Områdesnämnden och när hon därefter tillträdde som prefekt för Zoologiska institutionen fördjupades våra kontakter. Vi hade många samtal om frågor rörande institutionen, inte minst gällande lärarrekryteringarna till Zootis, som institutionen brukar kallas. Jag uppskattade Birgitta som en klok och engagerad prefekt och stark företrädare för sitt ämne. Det var alltid roligt att prata med henne.
Birgitta var en framstående forskare i evolutionär ekologi som aktivare än de flesta förmedlade forskningens resultat till allmänheten. Hon var ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, på vars hemsida hennes verksamhet vid invalet 2010 beskrivs väl på följande sätt:
’’Birgitta Tullberg är professor i evolutionär ekologi vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon var en av de första att utnyttja kunskap om släktskap mellan arter för att undersöka hur skilda egenskaper har utvecklats under olikartade ekologiska förhållanden. I sin forskning studerar hon bland annat utvecklingen av insekters försvar. Vissa arter har en varningsteckning som avskräcker fiender från att attackera, medan de allra flesta undgår upptäckt genom kamouflage. Forskningen belyser varför olika sätt att försvara sig utvecklas under olika omständigheter. Hon har även studerat könsskillnader och omvårdnadsbeteenden hos olika grupper av ryggradsdjur. Ett annat intresseområde är evolution av mänskligt beteende, särskilt i relation till normativ etik. Birgitta Tullberg har varit mån om att förmedla forskning till allmänheten genom föredrag, böcker och artiklar samt genom framträdanden i media.’’
Jag minns Birgitta med stor värme samtidigt som sorgen och saknaden efter henne är stor.

- Anders Karlhede

______________________________________________________________________________________________