Programmets upplägg

Inom de obligatoriska delarna av programmets två första år varvas kurser i fysik med kurser i matematik, vilkas innehåll är en förutsättning för framgångsrika studier i astronomi. Matematiska metoder tillämpas för att beskriva fysikaliska samband och för att lösa fysikaliska problem. Astronomi kommer in under några fysikkurser i första, andra och fjärde terminen. Under det tredje året inriktas studierna mot astronomi och programmet avslutas med ett självständigt arbete inom astronomisk forskning.

För tillträde till programmets tredje år krävs lägst betyget E på minst 75% av kurserna inom programmets två första år.

Mål

För kandidatexamen med huvudområdet astronomi skall studenten visa:
- goda kunskaper och förståelse i fysik och astronomi, inbegripet kunskap om ämnenas vetenskapliga grund,
- goda kunskaper om tillämpliga metoder inom fysik och astronomi.
- fördjupade kunskaper inom astronomi samt vara orienterad om aktuella forskningsfrågor,
- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser och frågeställningar inom fysik och astronomi,
- förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom området i dialog med olika grupper,
- sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom astronomi,
- förmåga att inom fysik/astronomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- insikt om fysikens och astronomins roll i samhället och om människors ansvar för hur kunskaper i dessa ämnen används,
- förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och behov att utveckla sin kompetens inom astronomi.

Kurser 

Kurser i kandidatprogrammet 

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet

Utöver grundläggande behörighet krävs lägst godkänt i

Nya betygssystemet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Gamla betygssystemet: Fysik B, Kemi A och Matematik D.

Anmälan

Ansökan sker via antagning.se. Se också informationen i Stockholms universitets utbildningskatalog.
Från och med hösten 2011 inför Sverige anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES/Schweiz.

Kontakt

För mer information, kontakta studentexpeditionen för astronomi
eller studievägledare.
Kontaktuppgifter till studentservice