Även fortsättningsvis gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket sätter flera begränsningar:
•    samlingar med fler än 50 personer skall inte hållas
•    vid undervisning på campus skall möjlighet ges till fysisk distansering
•    vi kommer i möjligaste mån undvika rusningstrafik samt sprida ut campusundervisning tidsmässigt.

Vid Institutionen för astronomi anser vi att campusförlagd undervisning normalt är bäst ur pedagogisk synpunkt. I synnerhet praktiska moment och tentamen är svåra att hitta alternativ för, medan föreläsningar i större utsträckning kan överföras till distansundervisning med bibehållen kvalitet. Samtidigt känner vi stort ansvar både för medarbetare och studenter, och vi vill minimera risken för smittspridning.


Allmän policy för kurser under höstterminen

Föreläsningar ges på distans. Undervisningen skall inkludera delar som ger studenterna möjlighet att interagera med föreläsaren och varandra i realtid, dvs den får inte bestå av rena självstudier. För studenter som påbörjar sina studier kan det finnas behov av större närvaro på campus. Där finns möjlighet att hålla undervisning i mindre grupper på campus. Tillfällen på campus kommer att samordnas för att minimera antalet resor (t.ex. en dag i veckan).
 
Praktiska moment (t.ex. laborationer) ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Laborationer på campus ordnas i mindre grupper så att fysisk distansering kan iakttas.


Tentamina planeras för att kunna genomföras på campus.
Samtliga lokaler kommer att anpassas så att fysisk distansering är möjlig. I de fall då kursansvarig bedömer att ett fullgott alternativ kan genomföras helt på distans är detta att föredra. Detta gäller framförallt kurser på avancerad nivå.


Studenter som inte kan eller vill delta i undervisning på campus erbjuds möjlighet att genomföra praktiska moment under uppsamlingsperioder senare på terminen (t.ex. i anslutning till omtentamen).